تعاریف از مشتری مداری

مشتری مداری یعنی قرار دادن مشتری به عنوان محور و هدف و مرکز توجهات و انجام هر عملی که نیازهای آشکار و پنهان او را بر آورده سازد. مشتری مداری را می توان در چهار بند زیر خلاصه کرد:

مشتری مداری یعنی درک و اندازه گیری و بر آورده کردن نیازها در جهت رضایت او.

مشتری مداری یعنی سعی در تامین نیازهای امروز  او و آمادگی او برای تامین نیازهای متغییر او در آینده.

مشتری مداری یعنی تلاش برای ارائه یک کار بی عیب و نقص

مشتری مداری یعنی یک دیدگاه ، یک فلسفه و یک نگرش سازمانی برای همه رده ها و نقش ها و وظایف

مشتری مداری مجموعه ای از استراتژی های کسب و کار است که مدیران بنگاه های اقتصادی را قادر می سازد در هر لحظه ، بایک دید همه جانبه و فرانگر به مشتری  و به کمک فناوری اطلاعات به هدف های نهایی خود که کاهش هزینه ها و افزایش سود آوری از طریق تعمیق روابط با مشتری است ، دست یابند.

مشتری مداری از قول پیتر دراکر ( پدر مدیریت معاصر):

مشتری مداری به معنی تمرکز بر تامل روابط پویا بین سازمان و مشتری و رقبا در بازار و در برابر افراد ذینفع است.

مشتری مداری به معنی بهبود مستمر و همه جانبه امور در فرآیندهای کسب و کار است.

مشتری مداری یک فلسفه یا فرهنگ سازمانی است که به موجب آن بنگاه اقتصادی در اتخاذ تصمیمات بازاریابی خود ، اولویت و محوریت را برای مشتری قائل است و سعی در شناسایی نیاز ، تامین نیاز و رضایت و وفاداری مشتری دارد . در این فلسفه ، کلیه عملیات سازمان با هدف رضایت ، وفاداری و رابطه طولانی مدت با مشتری طراحی می شود.

مشتری مداری یعنی :

 • اعتماد به مشتری
 • رعایت حقوق مشتری
 • احترام عمیق به مشتری
 • ارتباط دائم با مشتری

مشتری مداری یک اعتقاد ، یک فلسفه یک نگرش یا رویکزدی است که به موجب آن نه فقط مدیر بنگاه اقتصادی بلکه کلیه عناصر و عوامل سازمانی باید در ارتباط با مشتری ، خود را با آن وفق داده و در آن راستا حرکت کنند.

این راستا یا جهت فکری ، چیزی نیست جز سعی و اهتمام سازمان یافته و منسجم برای شناسایی ، ایجاد ارتباط ، حفظ ارتباط ، تعالی ارتباط ، ایجاد رابطه دوستانه ، شناسایی نیاز ها و خواسته ها ، ایجاد حفظ و افزایش رضایت و نهایتا خشنود سازی مشتری.

مشتری مداری شعار نیست . مشتری مداری مجموعه عملیاتی است که مدیر بنگاه اقتصادی با قرار دادن مشتری در محور توجهات و اقدامات موسسه ، سعی می نماید با تولید کالا یا خدمت مورد انتظارمشتری موجبات تامین نیاز و رضایت او را فراهم سازد.

مشتری ، اعم از این که کالایی تولید کند یا از خدمتی استفاده نماید ، برای خود و به حساب خود بخرد یا به حساب دیگری ، خودش مصرف کند یا دیگری و… مشتری است ، صاحب اختیار است ، ولی نعمت است ، عامل گردش کار بنگاه اقتصادی و یا موسسه و سازمان دولتی است ، شایسته همه گونه احترام و ارج و تکریم است . اگر مشتری نباشد ، عرضه کننده و تولید کننده و فروشنده هم نخواهند بود .

هرم سازمانی در سازمان های مشتری گرا واژگون شده است . در سازمان های محصول گرا ، در راس هرم سازمانی ، مدیران عالی و به ترتیب مدیران میانی ، مدیران عملیاتی و نهایتا مشتری یا ارباب رجوع قرار دارند ولی در سازمان های مشتری گرا ،

این ترتیب معکوس شده و مشتری یا ارباب رجوع ، در راس هرم و سایرین در ردیف های پایین تر قرار دارند .

در شکل ۱ هرم  نشان داده شده است

مشتری مداری یعنی :

 1. شناسایی مشتری
 2. ایجاد مهارت در هم فرهنگ شدن با مشتری
 3. درک نیازها و خواسته های مشتری
 4. دوست داشتن مشتری
 5. شنیدن صدای مشتری
 6. احترام و تکریم مشتری
 7. لذت بردن از کار برای مشتری
 8. حل مشکل مشتری

بر گرفته از کتاب مشتری مداری و تکنیک های رفتار با مشتری

دکتر محمد بلوریان تهرانی

نظر شما!!