نوشته هایی با برچسب مدیریت ارتباط با مشتری

شاخص‌های اندازه گیری عملکرد میز خدمت

شاخص‌های اندازه گیری عملکرد میز خدمت

لازم است تا معیار ها و سنجه هایی برای ارزیابی عملکرد میز خدمت در فواصل زمانی منظم در نظر بگیرید تا بتوانید میزان بلوغ، اثر بخشی و اثرگذاری و صحت در خدمت ارائه شده به مشتری و کسب وکار را اندازه گیری نمایید. این در حالی است که این معیار

ادامه خبر